ELEKTRONIK    PROFESJONALNE SYSTEMY SPRZEDAŻY - Systemy Informatyczne

 

Przy instalacji urządzeń fiskalnych dużo problemów stwarza podatnikom utrudniony dostęp do przepisów prawnych regulujących kwestie związane z kasami fiskalnymi. Brak ich usystematyzowania i skompletowania w jednym akcie prawnym prowadzi do błędnych interpretacji przez użytkowników. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania i obsługi urządzeń fiskalnych. Informacje te nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny.

Czynności po fiskalizacji urządzenia

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania. Dotyczy to tylko podatników przy instalacji pierwszych urządzeń fiskalnych chcących uzyskac odliczenie max 90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.
Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Operację fiskalizacji wykonuje nasz autoryzowany serwisant wpisując numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika. Od tego momentu wszystkie operacje sprzedaży zapisywane będą do modułu fiskalnego Podatnik dostaje kasę zaplombowaną ołowianą plombą z numerem serwisanta oraz wypełnioną książkę serwisową. 
Po procedurze fiskalizacji kasy podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie  7 dni od dnia jej fiskalizacji. Wykonuje to na specjalnym druku ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJACEJ. Wpisujemy wymagane dane o firmie oraz nr seryjny i unikatowy kasy (drukuje się na końcu każdego wydruku fiskalnego  np. ABC  12345678) datę obowiązku i datę fiskalizacji oraz miejsce instalacji.

Po dostarczeniu dokumentów zawiadomień o zainstalowanej kasie, Urząd Skarbowy nadaje  numer - ewidencyjny. Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy  nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy (np markerem wodoodpornym). Najlepiej z boku na podstawie kasy. Nie należy nanosić na częściach ruchomych obudowy (pokrywa, zasilacz itp.). Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy.

Obowiązki prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego
 • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,
 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Sporządzania raportu fiskalnego miesięcznego po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, nie później jednak niż do 20 dnia następnego miesiąca.
 • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej
 • weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania serwisowi każdej nieprawidłowości w jej pracy
 • ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży, w przypadkach, w których ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od podatnika
 • wykonywania co 24 miesiące obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis,
 • przechowywania kopii dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • udostępniania kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów,
 • prowadzenia po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nieprowadzenia sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym

 

Pomyłki

Podczas ewidencji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym możemy dokonywać stornowania pozycji lub anulowania całego paragonu tylko przed jego zatwierdzeniem (wydrukiem). W momencie pomyłki po wystawianiu i wydrukowaniu paragonu np. zła cena, sprzedając nie ten towar nie możemy już na kasie wykonać żadnych korekt.

W takiej sytuacji należy:

 • zachować oryginał nieprawidłowego paragonu (proponujemy wykonać kserokopię) w razie konieczności wystawić drugi prawidłowy paragon i wydać klientowi
 • dołączyć go do tzw. Protokołu Pomyłki - może to być zwykła kartka lub zeszyt zatytułowany POMYŁKI
 • ręcznie w sposób księgowy odliczyć kwotę pomyłkowego paragonu od wartości dziennego utargu.

 

 Zwroty  

Kasa nie wykonuje zwrotów. Zwrot do paragonu (towaru) to tylko dobra wola sprzedawcy. Możemy go wykonać tylko przy zwrocie z oryginalnym paragonem. Tworzymy zwrot reklamacyjny - dokument "protokół zwrotu" na podstawie oryginalnego paragonu i opisujemy powód oraz dane zwracającego klienta. Pamiętajmy, że kwota pomyłkowego paragonu, czy zwrotu znajdzie się na raporcie dobowym i miesięcznym. Prawidłową kwotę sprzedaży uzyskamy po ręcznym księgowym odliczeniu. 

Raporty 

Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.
Sporządzania raportu fiskalnego miesięcznego po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, nie później  jednak niż do 20 dnia w następnego miesiąca.
 

Paragon czy faktura 

W przypadku gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie, a klient zażądał wystawienia faktury, podatnik powinien wydać fakturę we wszystkich przypadkach, gdy nabywca usługi zażąda jej wystawienia. W takich przypadkach  wystawiony na kasie paragon dołącza się do kopii faktury, którą podatnik ma obowiązek przechowywać przez okres  zgodnie z ustawą.

 

 

ABC prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru  ewidencyjnego. 

Po fiskalizacji kasy należy dokonywać zaewidencjonowania każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również  wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi. W praktyce codziennie rejestrujemy sprzedaż detaliczną kończąc raportem dobowym. W ostatnim dniu miesiąca po wykonaniu raportu dobowego wykonujemy raport miesięczny. 

Sprawdzamy poprawność daty i czasu na urządzeniu fiskalnym 

Pamiętamy o wykonaniu w terminie przeglądów okresowych wraz z wpisem do książki kasy (serwisowej) przez nasz autoryzowany serwis. 

Książka kasy (serwisowa) powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie 

Przy zapełnieniu modułu fiskalnego ewentualnie zamknięciu działalności, wymagany jest odczyt z kasy. W tym celu po wcześniejszym umówieniu z należytym Urzędem Skarbowym i naszym serwisem wykonuje się odczyt modułu fiskalnego, zakończony wydaniem protokołu zamknięcia. Dopiero wtedy na kasie z punktu widzenia U.S. została zakończona działalność. 

Przypominamy - jeśli kasa nie pracowała minimum 3-lata od fiskalizacji to należy jeszcze oddać odliczenie do Urzędu Skarbowego

W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
tel. 46 8742466  lub  GSM 601 291371, 
e-mail: biuro@elektronik-brzeziny.pl 
lub do odwiedzenia naszej firmy w Brzezinach, ul.Św. Anny 13.

 Powyższe informacje nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny